WOD

3.4.17

Strength:

7 X 1 FSQ

90% of 2 RM

 

WOD:

For time: (class cap)

50 Cal row

50 Russian swings (71/53)

50 DUs

50 T2B

50 Mountain Climbers